Thông tin sản phẩm
  • Tài sản bảo đảm: Sổ tiết kiệm, Số dư tài khoản, giấy tờ có giá do ABBANK và các ngân hàng khác nằm trong danh mục “Các ngân hàng phát hành” được ABBANK chấp thuận
  • Thời gian cho vay: Được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay
  • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn của khách hàng
  • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc/lãi cuối kỳ
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật
Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, CMND, SPHĐV cầm cố