Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Thanh toán tiền mua/nhận chuyển nhượng BĐS hoặc cho vay bồi hoàn tiền mua bất động sản
  • Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT
  • Thời gian vay: Tối đa 420 tháng, ân hạn 12 tháng
  • Mức cho vay: tối đa 100% nhu cầu vốn
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/theo dòng tiền thực tế của KH tối đa 06 tháng; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 19 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm