Thông tin sản phẩm
  •  Mục đích vay: Thanh toán tiền mua/nhận chuyển nhượng BĐS hoặc cho vay bồi hoàn tiền mua bất động sản.
  • Tài sản đảm bảo: BĐS hoặc SPHĐV do ABBANK phát hành.
  • Thời gian vay: 240 tháng, ân hạn 12 tháng.
  • Mức cho vay: tối đa 85% giá trị TSBĐ là BĐS
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.