Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Thanh toán hoặc bồi hoàn tiền mua nhà/ đất dự án
  • Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT.
  • Thời gian vay: Tối đa 420 tháng, ân hạn tối đa 36 tháng
  • Mức cho vay: tối đa 100% nhu cầu vốn
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/Theo dòng tiền thực tế của KH tối đa 06 tháng; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 19 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có)
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ Bất động sản dự định mua, Hợp đồng mua bán, giấy đặc cọc…
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập
  • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm