Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Thanh toán hoặc bồi hoàn tiền mua nhà/ đất dự án.
  • Tài sản đảm bảo: BĐS hoặc SPHĐV do ABBANK phát hành.
  • Thời gian vay: 240 tháng, ân hạn 12 tháng.
  • Mức cho vay: tối đa 85% giá trị TSBĐ là BĐS
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý; Trả lãi: Hàng tháng.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.
  • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có).
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ Bất động sản dự định mua, Hợp đồng mua bán, giấy đặc cọc…
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
  • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm.