Thông tin sản phẩm

  • Mục đích vay: Cho vay thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của KH
  • Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT
  • Thời gian vay: Tối đa 120 tháng
  • Nguồn thu nhập: ABBANK chấp nhận các nguồn thu nhập hợp pháp theo quy định pháp luật và ABBANK
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Tối đa 06 tháng; Trả lãi: Tối đa hàng quý

Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 19 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi
Hồ sơ đăng ký:

  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm