Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: thanh toán các chi phí tiêu dùng, sinh hoạt của KH.
  • Thời gian vay: Tối đa 60 tháng.
  • Mức cho vay: Tối đa 12 lần thu nhập.
  • Phương thức trả nợ: Gốc trả đều hàng tháng; Lãi trả hàng tháng (Lãi tính trên dư nợ thực tế giảm dần).
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:  Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, CMND, SPHĐV cầm cố