Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: thanh toán các chi phí tiêu dùng, sinh hoạt của KH
  • Thời gian vay: Tối đa 60 tháng
  • Mức cho vay: Tối đa 15 lần lương và lên tới 500 triệu đồng
  • Phương thức trả nợ: Gốc trả đều hàng tháng; Lãi trả hàng tháng (Lãi tính trên dư nợ thực tế giảm dần)
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 22 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không vượt quá độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập