Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Cho vay xây dựng mới/ sửa chữa nhà hoặc cho vay bồi hoàn tiền xây dựng/ sửa chữa nhà.
  • Tài sản đảm bảo: BĐS thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay/ bên thứ ba; hoặc; SPHĐV do ABBANK phát hành thuộc sở hữu của KH hoặc bên thứ ba.
  • Thời gian vay: Tối đa: 180 tháng. Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng.
  • Nguồn thu nhập: ABBANK chấp nhận các nguồn thu nhập hợp pháp theo quy định pháp luật và ABBANK.
  • Phương thức trả nợ: Gốc trả đều hàng tháng/hàng quý; lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần, hoặc; Số tiền trả nợ bao gồm tổng gốc + lãi hàng tháng trả bằng nhau, lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.
  • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có).
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ căn nhà, đất dự định xây dựng/sửa chữa, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thi công, …
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
  • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm.