Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Cho vay xây dựng mới/ sửa chữa nhà hoặc cho vay bồi hoàn tiền xây dựng/ sửa chữa nhà
  • Tài sản đảm bảo: Sản phẩm huy động vốn, BĐS, PTVT
  • Thời gian vay: Tối đa: 180 tháng. Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc trả đều hàng tháng/hàng quý/Theo dòng tiền thực tế của KH tối đa 06 tháng; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 80 tuổi
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK
  • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có)
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ căn nhà, đất dự định xây dựng/sửa chữa, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thi công …
  • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập
  • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm