Nội dung sản phẩm:
  • Cân đối lại dòng tiền khi có nhu cầu biến động;
  • Đảm bảo nguồn tiền thanh toán trong tương lai.