Nội dung sản phẩm:
  • Phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất và tỷ giá, đặc biệt trong trung và dài hạn;
  • Kiểm soát hiệu quả các dòng lưu chuyển tiền tệ của mình;
  • Giảm thiểu chi phí vốn hoặc chi phí cơ hội về lãi trên cơ sở nhận định tốt xu hướng thị trường.