Tiện ích sản phẩm: 

  • Căn cứ vào Bảng kê nộp thuế do khách hàng cung cấp, ABBANK sẽ thực hiện giao dịch thanh toán thuế nội địa, thuế XNK một cách nhanh chóng, kịp thời.
  • Phạm vi áp dụng:
- Thuế nội địa: Trên toàn hệ thống ABBANK.
- Thuế XNK: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Khánh Hòa.
  • Dòng tiền sẽ được chuyển về tài khoản của Cơ Quan thu thuế nội địa, thuế XNK trong cùng ngày làm việc nếu việc nộp thuế được thực hiện trước giờ cut-off time hoặc được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo nếu việc nộp thuế thực hiện sau giờ cut-off time.
Đối tượng:
  • Đối tượng là tất cả các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.
Hồ sơ đăng ký: Xuất trình Bảng kê nộp thuế/ Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước khi thực hiện nộp tiền thuế.