Thông tin sản phẩm:
 • Loại tiền: VND.
 • Khách hàng có thể nhận nợ bằng VND với lãi suất tương đương vay Ngoại tệ (thấp hơn LS vay VND thông thường).
 • Thời hạn vay: Theo quy định của ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
 • Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.

Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK (nếu cần).
 • Phụ lục hợp đồng tín dụng theo mẫu riêng của sản phẩm.
 • Giấy nhận nợ.
 • Giấy thông báo tỷ giá.
 • Đề nghị trích tiền ký quỹ và Thông báo lãi suất trong trường hợp cho vay theo lãi suất thả nổi.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.