Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 đồng hoặc 500 USD
  • Kỳ hạn: 6 tháng - 60 tháng
  • Hình thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý, lĩnh lãi cuối kỳ
Đối tượng: Khách hàng cá nhân từ 50 tuổi trở lên