Quyết định và Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu của Nguyễn Tấn Hùng

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

Khách hàng/Bên bảo đảm: Nguyễn Tấn Hùng;
Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 817372, vào sổ cấp GCN: CH10320 do UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/9/2020, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 26/4/2021 cho ông Nguyễn Tấn Hùng, cụ thể:
- Thửa đất số: 104;                    - Tờ bản đồ số: 44;
- Địa chỉ thửa đất: xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
- Diện tích đất: 525,9 m2 (bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm phẩy chín mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;
- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/07/2064;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất;
(chi tiết theo Thông báo thu giữ số 1326/CV-TGĐ.23 ngày 24/5/2023);
Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
Thời gian thu giữ: Ngày 06/07/2023 cho đến khi kết thúc việc thu giữ Tài Sản Bảo Đảm;
Địa điểm thu giữ: Tại nơi Tài Sản Bảo Đảm được thu giữ.
Chi tiết thông báo: Quyết định thu giữ & Thông báo thu giữ