Quyết định và Thông báo Xử lý tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hồng Y Thuần

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá hạn như sau:

Bên bảo đảm: Ông Lê Hồng Gấm, bà Lầm Tuyết Vân;
Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 157687, vào sổ cấp GCN số CT03262 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/10/2010, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/ người sử dụng ngày 09/9/2019 cho ông Lê Hồng Gấm, bà Lầm Tuyết Vân, cụ thể như sau:
  • Thửa đất số: 169                 Tờ bản đồ số: 27;
  • Địa chỉ: Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
  • Diện tích đất: 100,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm phẩy không mét vuông);    
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
  • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
  • Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
  • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. (chi tiết theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá hạn số 1041/CV-TGĐ.23 ngày 27/4/2023);
Lý do xử lý: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu theo quy định;
Thời gian xử lý: Ngày 28/06/2023 cho đến khi kết thúc việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;
Địa điểm xử lý: Tại nơi Tài Sản Bảo Đảm tọa lạc.
Chi tiết vui lòng  xem tại đây: Quyết định & Thông báo