Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH Đình Ký

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản KH Đình Ký

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản lần 2 như sau:
  • Khách hàng vay: VŨ ĐÌNH KÝ;
  • Bên bảo đảm: VŨ ĐÌNH KÝ.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.