Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Ông Nguyễn Văn Quang, bà Hà Thị Trang và bà Lê Thị Hoàng Anh

Tài sản đấu giá:

  1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Thửa đất 539, tờ bản đồ 73 - Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán đấu giá khởi điểm lần 01 là: 4.501.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm linh một triệu đồng) – Chủ sở hữu bà Lê Thị Hoàng Anh.
  2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại: Thửa đất 558, tờ bản đồ 73 - Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Giá bán đấu giá khởi điểm lần 01 là: 1.158.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi tám triệu đồng) – Chủ sở hữu bà Lê Thị Hoàng Anh.
  3. Tài sản 03: Quyền sử dụng đất tại: Thửa đất 824, tờ bản đồ D2 - Số 32/9 đường Tân Phước, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá khởi điểm lần 01 là: 2.192.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm chín mươi hai triệu đồng) - Chủ sở hữu ông Nguyễn Văn Quang, bà Hà Thị Trang.

Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.

Chi tiết liên hệ tại đây.