Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

Thông báo số 1781/CV-TGĐ.23 ngày 29/06/2023 về việc “Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.