Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện

Xem chi tiết thông báo tại đây.