Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ của ông Hoàng Văn Bảo và bà Phan Thị Sen

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản để làm cơ sở tham khảo bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Bên vay đồng thời là Bên bảo đảm: ông Hoàng Văn Bảo và bà Phan Thị Sen
Thông tin Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1564, tờ bản đồ số 11, diện tích 4192m2 (trong đó: đất ở 900m2, đất trồng cây lâu năm 3292m2) tại địa chỉ xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 275963, số vào sổ cấp GCN: CS00860 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 05/08/2021, ngày 21/07/2022 đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Bảo;
- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các thửa đất tại địa chỉ xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm:
Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích Hình thức sử dụng Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng
11 1570 223,0m2 Sử dụng riêng Đất nuôi trồng thủy sản Sử dụng đến năm 2064
11 1569 272,0m2 Sử dụng riêng Đất trồng cây hàng năm khác Sử dụng đến năm 2064
11 1568 265,0m2 Sử dụng riêng Đất trồng cây hàng năm khác Sử dụng đến năm 2064
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DĐ 977860, số vào sổ cấp GCN: CS00110 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 18/01/2022, đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Bảo ngày 27/01/2022.
- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số 14, diện tích 7030.3m2 (trong đó: đất ở 600m2, đất trồng cây lâu năm 6430m2) tại địa chỉ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 222244, số vào sổ cấp GCN: H00032 do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 05/01/2009 cho Hộ ông Nguyễn Trọng Ký và bà Dương Thị Thanh Sâm, ngày 29/12/2021 chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Bảo;
- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 2457, tờ bản đồ số 14, diện tích 1000m2 (trong đó: đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 800m2) tại địa chỉ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 346980, số vào sổ cấp GCN: 00198/NTC do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 22/08/2017 cho ông Nguyễn Ngọc Linh, ngày 29/12/2021 chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Bảo;
- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 2458, tờ bản đồ số 14, diện tích 1000m2 (trong đó: đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 800m2) tại địa chỉ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 346981, số vào sổ cấp GCN: 00199/NTC do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 22/08/2017 cho bà Nguyễn Thị Hương Nguyệt, ngày 29/12/2021 chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Bảo.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.