Thông báo lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ của Công ty TNHH Đại Nam Phát L.A

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ tài sản: Công ty TNHH Đại Nam Phát L.A
Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 843496, số vào sổ cấp GCN: CT27656 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/04/2016.

Xem chi tiết tại đây.