Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng Công ty TNHH Hồng Y Thuần

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

1. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Lê Hồng Gấm và bà Lầm Tuyết Vân.
2. Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 157687, vào sổ cấp GCN số CT03262 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/10/2010, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/ người sử dụng ngày 09/9/2019, cụ thể như sau:
+ Thửa đất số: 169                      Tờ bản đồ số: 27;
+ Địa chỉ: Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
+ Diện tích đất: 100,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm phẩy không mét vuông);  
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.