Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng Nguyễn Tấn Hùng

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

1. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Nguyễn Tấn Hùng.
2. Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lại tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 817372, vào sổ cấp GCN: CH10320 do UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/9/2020, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 26/4/2021 cho ông Nguyễn Tấn Hùng, cụ thể như sau:
+ Thửa đất số: 104                     Tờ bản đồ số: 44;
+ Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
+ Diện tích: 525,9 m2 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm phẩy chín mét vuông);          
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.
+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/07/2064.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
+ Ghi chú: Thửa đất có 114,9 thuộc quy hoạch hành lang giao thông.

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.