Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm khoản vay Công ty TNHH Hữu Đức

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm khoản vay Công ty TNHH Hữu Đức

Xem chi tiết thông báo tại đây.