Thông báo thu giữ TSBĐ của khoản vay công ty TNHH Đại Nam Phát L.A

Thông báo thu giữ TSBĐ của khoản vay công ty TNHH Đại Nam Phát L.A

Xem chi tiết tại đây.