Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu của công ty Minh Hiền

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu của công ty Minh Hiền

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu của công ty Minh Hiền
Chi tiết tại đây:
- Thông báo đấu giá
- Thông báo định giá