Thông báo về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với TSBĐ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Nam Nguyện

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với TSBĐ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Nam Nguyện

Xem chi tiết thông báo tại đây.