Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thu hồi nợ xấu

Xem chi tiết thông báo tại đây.