Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết vui lòng xem tại đây.