Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Bà Diệp Lệ Nhàn.

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Bà Diệp Lệ Nhàn.

Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583076, số vào sổ cấp GCN: CH13249 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583075, số vào sổ cấp GCN: CH13218 do UBND Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/6/2019, cập nhật thay đổi chủ sử dụng/chủ sở hữu ngày 15/5/2020.

Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của bà Diệp Lệ Nhàn tại ABBANK;

Thời gian thu giữ: 10h ngày 07/02/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;

Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số 2492/CV-TGĐ.22 ngày 12/12/2022 v/v thu giữ tài sản bảo đảm của khoản vay bà Diệp Lệ Nhàn để xử lý thu hồi nợ xấu.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.

Trân trọng!