Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Thị Quý

Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Thị Quý

Xem chi tiết thông báo tại đây.