Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Hữu Diện và bà Trần Thị Anh Đào

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Ông Nguyễn Hữu Diện và bà Trần Thị Anh Đào.

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Nguyễn Hữu Diện và bà Trần Thị Anh Đào.

Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 657446, số vào sổ GCN: CTs 152513 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/3/2018.

Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của ông Nguyễn Hữu Diện và bà Trần Thị Anh Đào tại ABBANK;

Thời gian thu giữ: 10h ngày 10/5/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;

Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số 773/CV-TGĐ.23 ngày 05/4/2023 v/v thu giữ tài sản bảo đảm của khoản vay ông Nguyễn Hữu Diện và bà Trần Thị Anh Đào để xử lý thu hồi nợ xấu.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.