Thông báo xử lý TSBĐ hồ sơ Huỳnh Kim Bình và Lê Thị Thanh Diệp

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Ông Huỳnh Kim Bình và bà Lê Thị Thanh Diệp
Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Huỳnh Kim Bình và bà Lê Thị Thanh Diệp
Thông tin Tài sản bảo đảm:
- Tài sản bảo đảm 01: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: T06, tờ bản đồ số: 13, địa chỉ: Tổ dân phố 06, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Tài sản bảo đảm 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: 13, địa chỉ: Tổ dân phố 06, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của ông Huỳnh Kim Bình và bà Lê Thị Thanh Diệp tại ABBANK.
Thời gian thu giữ: Ngày 30/08/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ.
Địa điểm thu giữ: Tại các thửa đất số: T06, 07 cùng tờ bản đồ số: 13, địa chỉ: Tổ dân phố 06, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.