Thông tin sản phẩm:

  • Mục đích cấp tín dụng: Cho vay, Phát hành bảo lãnh, L/C, Cam kết cấp tín dụng,…. 

  • Kỳ hạn vay áp dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, thời hạn của Hợp đồng kinh tế và chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

  • Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ. 

  • Tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm lên đến 99%. 

  • Tỷ lệ cho vay đối với TSBĐ là Quyền đòi nợ lên đến 85%.

Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

Hồ sơ đăng ký:

  • Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng.
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
  • Hồ sơ tài chính.
  • Hồ sơ TSBĐ.
  • Hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.