Thông tin sản phẩm:
  • Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:
- Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 20 tỷ đồng.
- Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 120 tháng.
- Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ.

 
  • Phương thức tài trợ – Thời hạn rút vốn vay – Phương thức trả nợ gốc, lãi:
- Phương thức tài trợ: cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
- Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.
- Phương thức trả nợ gốc, lãi:
+ Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
+ Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
  • Mục đích cấp tín dụng: đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn của khách hàng như:
- Bổ sung vốn kinh doanh, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mua sắm tài sản cố định;
- Đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà xưởng, văn phòng.
  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản.
  • Lãi suất vay, phí: Lãi suất vay, phí hấp dẫn, theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:
Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK). Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.