Nội dung sản phẩm:
  • Cần mua/bán ngoại tệ trong tương lai để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán đối với các đối tác nước ngoài và/hoặc trả nợ vay ngoại tệ đến hạn;
  • Phòng ngừa được rủi ro về tỷ giá trong tương lai và đảm bảo phương án kinh doanh khả thi hiệu quả trước các biến động của tỷ giá.