Nội dung sản phẩm:
  • Tái cơ cấu dòng tiền và cân đối nguồn tài sản nợ;
  • Xác định trước chi phí phải sử dụng từ đó xây dựng kế hoạch tài chính và chủ động trong kinh doanh;
  • Phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất cho từng khoản nợ.