Nội dung sản phẩm:
  • Mua bán ngoại tệ để phục vụ cho thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, cước vận tải, bảo hiểm, trả nợ vay bằng ngoại tệ;
  • Góp vốn liên doanh với nước ngoài;
  • Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp vào Việt Nam và nước ngoài.