Thông tin sản phẩm:
  • Mức ký quỹ:
- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).
  • Lãi suất được thỏa thuận theo nguyên tắc:
- Hàng quý: Mức lãi suất thỏa thuận tối đa là mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng được ban hành từng thời kỳ.
- Hàng năm: Mức lãi suất thỏa thuận tối đa là mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được ban hành từng thời kỳ.
  • Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành, đồng thời, xuất trình đầy đủ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch hoặc toà án).
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ, Khách hàng phải nộp bổ sung đầy đủ số tiền ký quỹ theo Quy định. Sau thời gian quy định, nếu Khách hàng không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ theo mức quy định, ĐVKD sẽ thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) để có biện pháp xử lý.
  • Hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.
Đối tượng: Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hồ sơ đăng ký:
Ký kết Hợp đồng ký quỹ.