Thông tin sản phẩm:
  • Là dịch vụ gửi tiền của khách hàng tổ chức thông qua các kỳ hạn theo ngày (từ 7 đến 392 ngày) do khách hàng tự chọn phù hợp với thời hạn của nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng. 
  •  Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu là 5.000.000 VNĐ
  • Kỳ hạn: Kỳ hạn gửi tối thiểu là 07 ngày và tối đa là 392 ngày
  • Khách hàng có thể sử dụng để thế chấp, cầm cố hoặc đảm bảo vay vốn bảo lãnh cho bên thứ 3 tại ABBANK
  • Thời gian trả lãi: lãi được trả vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ trước hạn