Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích sử dụng tài khoản: 
- Thực hiện thanh toán qua ngân hàng (rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản, mua hàng hóa,…)..
- Có thể thấu chi tài khoản.
- Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
  • Linh hoạt sử dụng dòng tiền nhưng vẫn hưởng được lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản.
  • Khách hàng có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Bank-ing, SMS Banking.
Đối tượng: Tất cả các Khách hàng là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký: Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.