Thông tin sản phẩm:
Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại ABBANK, lập yêu cầu nhờ thu đúng quy định.
Biểu mẫu áp dụng: Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu theo mẫu của ABBANK.


Điều kiện đăng ký: Đối tượng là các doanh nghiệp được phép xuất khẩu.


Hồ sơ đăng ký: Theo quy định hiện hành của ABBANK.