Quyết định thu giữ và Thông báo về việc thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện

Quyết định thu giữ và Thông báo về việc thu giữ TSBĐ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông Nghiệp Nam Nguyện

Xem chi tiết Quyết định.
Xem chi tiết Thông báo.