Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Trọng Nam

Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Trọng Nam

Chi tiết vui lòng xem tại:
Thông báo số 2959/CV-TGĐ.23
Quyết định số 2960/CV-TGĐ.23