Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền cho vay: VND.
  • Phương thức vay: Vay theo Hạn mức tín dụng.
  • Mức cho vay: Tối thiểu 100 triệu đồng, tối đa 3 lần bình quân trị giá các hoá đơn 3 tháng gần nhất.
  • Thời hạn hạn mức: Tối đa 12 tháng.
  • Thời hạn từng KUNN: Tối đa 3 tháng.
  • Lãi suất –Phí: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng hạn mức để thanh toán tiền điện hàng tháng.

Hồ sơ đăng ký:
  • Hóa đơn thanh toán tiền điện trong 03 tháng gần nhất.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.