Tiện ích sản phẩm:
 • Phương thức cho vay:
  + Cho vay từng lần (vay món).
  + Cho vay theo hạn mức tín dụng.
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND, ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Thời hạn cho vay:  
  + Thời hạn hạn mức tín dụng: tối đa không quá 12 tháng. 
  + Thời hạn mỗi Khế ước nhận nợ: không quá 09 tháng.
 • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vay vốn, tình hình tài chính, uy tín thanh toán, khả năng trả nợ của KH .
 • Phương thức thu nợ:
  + Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động:  - Trả nợ lãi: định kỳ hằng tháng; Trả vốn gốc: Vốn gốc trả cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
  + Đối với cho vay từng lần: Trả nợ lãi: định kỳ hằng tháng; Trả vốn gốc: Vốn gốc trả định kỳ hằng tháng/hàng quý/cuối kỳ.
Đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được ABBANK tài trợ vốn để thực hiện PA SXKD nhưng thiếu hụt tài sản bản đảm.

Hồ sơ đăng ký:​​​​​​​
 • ​​​​​​​​​​​​​​Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK và các bên tham gia đồng tài trợ.​​​​​​​