Tiện ích sản phẩm:
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Thời hạn cho vay: Thời hạn của hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức.
 • Phương thức trả nợ: Việc thu nợ được thực hiện tự động ngay khi tài khoản khách hàng có số dư.
 • Tài sản bảo đảm: 
  + Các loại TSBĐ được ABBANK  chấp nhận (bất động sản, Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, xe ô tô, ...).
  + Không cần tài sản bảo đảm (Khách hàng đáp ứng điều kiện).
 • Lãi suất - Phí:
  + Lãi suất: Theo lãi suất thấu chi hiện hành.
  + Phí: Theo quy định từng thời kỳ (nếu có)
Đối tượng:
 • Các Khách hàng doanh nghiệp có Tài khoản tiền gửi thanh toán tại ABBANK.
Hồ sơ đăng ký
 • Giấy đề nghị cấp HM thấu chi (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.