Tiện ích sản phẩm:
 • Tiêu chuẩn khoản vay:
  + Khoản vay của KH tại TCTD khác được ABBANK tái tài trợ phải là Nợ đủ tiêu chuẩn theo phân loại nợ của NHNN; và
  + Khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định của NHNN;
  + PA/DA SXKD khả thi. ​​​​​​
 • Mục đích vay vốn:
  + Là khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh.
  + Tương ứng với mục đích vay của khoản vay đang được TCTD khác tài trợ; 
  + Không thuộc các mục đích bị cấm cho vay, hạn chế cho vay theo quy định của ABBANK và NHNN tại thời điểm ABBANK xem xét cấp tín dụng tái tài trợ.
 • Phương thức cho vay:
  + Cho vay từng lần (vay món).
  + Cho vay theo hạn mức tín dụng.
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND, ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Thời hạn cho vay:  Bằng thời hạn cho vay còn lại của khoản vay tại Tổ chức tín dụng khác.
 • Mức cho vay: Bằng dư nợ gốc còn lại của khoản vay đang được Tổ chức tín dụng khác tài trợ tại thời điểm ABBANK tài trợ.
 • Phương thức giải ngân: Giải ngân chuyển khoản vào TKTT/số Citad của TCTD đang tài trợ
 • Tài sản bảo đảm: Chấp nhận đa dạng các loại tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, xe ô tô. 
Đối tượng: 
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu chuyển giao dịch tín dụng từ ngân hàng khác về ABBANK.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn của khoản vay tái tài trợ.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK và các bên tham gia đồng tài trợ.