Tiện ích sản phẩm:
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 9 tháng/KUNN.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp, tối đa lên đến 80% nhu cầu vốn và không vượt quá 100 tỷ đồng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần/ cho vay theo hạn mức tín dụng.
 • Tài sản đảm bảo: 
  + Xe mua từ các Hãng xe (Lô xe mua hiện hữu hoặc Lô xe mua hình thành trong tương lai).
  + Bất động sản hoặc các loại tài sản khác được ABBANK nhận làm TSBĐ theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng:
 • Các Doanh nghiệp có Chứng thư bổ nhiệm Đại lý xe/ Hợp đồng Đại lý xe còn hiệu lực và có kinh nghiệm hoạt động Đại lý xe tối thiểu 24 tháng.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.