Tiện ích sản phẩm: 
 • Hình thức tài trợ:
  + Cho vay.
  + Phát hành bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh vay vốn).
  + Phát hành Thư tín dụng (L/C).
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND.
 • Phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức/Cho vay từng lần.
 • Thời hạn cho vay:  
  + Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động: tối đa 12 tháng.
  + Đối với cho vay đầu tư dự án (Nhà hàng, Khách sạn): tối đa 120 tháng.
 • Ân hạn: Đối với cho vay đầu tư dự án: cho phép ân hạn gốc của khoản vay căn cứ vào thời hạn thực hiện thi công dự án và khả năng trả nợ của KH nhưng không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay.
 • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vay vốn, tình hình tài chính, uy tín thanh toán, khả năng trả nợ của KH.
 • Phương thức giải ngân: Thực hiện giải ngân 01 hoặc nhiều lần.
 • Phương thức thu nợ: 
  + Đối với cho vay bổ sung vốn lưu động: - Lãi: trả hàng tháng hoặc hàng quý. - Gốc: thanh toán dần (hàng tháng/hằng quý) hoặc trả cuối kỳ.
  + Đối với cho vay đầu tư dự án: - Lãi: trả hàng tháng/hàng quý; - Vốn gốc: thanh toán dần (hàng tháng/hàng quý) hoặc phân kỳ theo mùa sau thời gian ân hạn.
 • Tài sản đảm bảo: 
  + Bất động sản, nhà xưởng,
  + Xe ô tô, Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu,
  + Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, các loại giấy tờ có giá khác, …
  + Tài sản hình thành trong tương lai (tài sản hình thành từ vốn vay).
  + Tài sản đảm bảo khác.
Đối tượng:
 • Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động hoặc Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu vay vốn để đầu tư xây dựng dự án nhà hàng khách sạn.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK .