Tiện ích sản phẩm: 
 • Hình thức tài trợ:
  + Cho vay.
  + Phát hành bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh vay vốn).
  + Phát hành Thư tín dụng (L/C).
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Lãi suất cho vay: ưu đãi (giảm 2% so với lãi suất cho vay thông thường).
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh: 0% - 10% (tùy từng loại bảo lãnh), trong đó chấp nhận ký quỹ 0% đối với bảo lãnh dự thầu.
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng theo hạn mức/ Cấp tín dụng từng lần.
 • Thời hạn cho vay: theo thời hạn thanh toán của HĐKT nhưng không vượt quá sáu mươi (60) ngày kể từ thời hạn thanh toán cuối cùng theo HĐKT.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp, tối đa lên đến tối đa 80% giá trị thanh toán (còn lại) của hợp đồng kinh tế (sau khi đã trừ đi toàn bộ các phần tạm ứng đã nêu trong hợp đồng) (trường hợp KH được thanh toán trước 100% giá trị HĐKT thì tỷ lệ tài trợ tối đa lên đến 90% giá trị HĐKT).
 • Tài sản đảm bảo: 
  + Quyền đòi nợ phát sinh từ HĐKT được KH ký kết với BQP/BCA.
  + Bất động sản hoặc các loại tài sản khác được ABBANK nhận làm TSBĐ theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng:
 • Doanh nghiệp thực hiện các Gói thầu cho BQP/BCA và được ABBANK đánh giá là có đủ năng lực để thực hiện Gói thầu.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK .