Tiện ích sản phẩm:
 • Hình thức tài trợ:
  - Cho vay.
  - Phát hành bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh vay vốn).
  - Phát hành Thư tín dụng (L/C).
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng theo hạn mức/Cấp tín dụng từng lần.
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Thời hạn cho vay: Theo thời hạn thanh toán của HĐKT nhưng không vượt quá sáu mươi (60) ngày kể từ thời hạn thanh toán cuối cùng theo HĐKT.
 • Mức cho vay: Tùy thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp, tối đa lên đến 80% nhu cầu vốn để thực hiện Gói thầu/Dự án và không vượt quá 80% giá trị Quyền đòi nợ thế chấp cho ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo: 
  + Quyền đòi nợ phát sinh từ HĐKT được KH ký kết với EVN.
  + Bất động sản hoặc các loại tài sản khác được ABBANK nhận làm TSBĐ theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh: 0% - 10% (tùy từng loại bảo lãnh), trong đó chấp nhận ký quỹ 0% đối với bảo lãnh dự thầu.
Đối tượng:
 • Doanh nghiệp thực hiện các Gói thầu cho EVN và được ABBANK đánh giá là có đủ năng lực để thực hiện Gói thầu.
Hồ sơ đăng ký: 
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.